WWF UK Blog  

Ydych chithe hefyd yn dwlu ar luniau?

 

Dwi’n hoffi lluniau erioed.

Mae fy niddordeb yn mynd yn ôl i fy nyddiau’n astudio lefel A celf yn Llanfair Caereinion, ac ar ôl gadael yr ysgol wnes i barhau i astudio ffotograffiaeth.

Er i mi fynd i’r brifysgol yn Sir Gaerhirfryn, roedd fy mhrosiect cyntaf wedi’i seilio ar Ganolbarth Cymru. Roedd yn ymwneud â’r fferm wynt yng Ngharno a oedd, yn ôl yn y 90au, yn un o’r cyntaf yn y Deyrnas Unedig.

Cymerodd 3 mis cyfan imi ddatblygu’r lluniau hynny yn y labordy. Mae mor wahanol heddiw; mae fy mab 4 oed yn tynnu lluniau drwy’r amser ar fy iPad!

Mae’r dechnoleg wedi newid ond dwi’n dal i gyffroi ynghylch ffotograffiaeth.

Mae llun yn rhywbeth arbennig. Mae’n dweud llawer am berson a’i gysylltiad â phobl eraill a’r byd o’i gwmpas.

Llun Mari Lovgreen ar gyfer #dymuniadcymruLlun Mari Lovgreen ar gyfer #dymuniadcymru

Felly yr wythnos hon dwi’n cyfuno fy niddordeb mewn lluniau â’m cariad at ein planed wrth inni yn WWF Cymru lansio cam nesaf  Dymuniad Cymru – Welsh Wish.

Nod yr ymgyrch yw dweud eich stori chi, mewn ciplun, am fyw mewn cytgord â natur. Gallai’ch llun fod ohonoch chi’n gadael y car ac yn beicio i’r ysgol. Gallai fod yn giplun o’r tomatos rydych wedi’u tyfu gartref neu o iâr fach yr haf hardd yn eich gardd. Neu efallai’ch bod chi eisiau rhannu llun o gael sblash yn y môr neu fynd am dro mewn coedwig werdd drwchus.

Trwy rannu’ch lluniau a’r dymuniadau sy’n mynd gyda nhw, rydyn ni eisiau i chi ein helpu i feithrin cymuned ar-lein o bobl unfryd sy’n hoffi natur ac eisiau rhannu eu cefnogaeth i Gymru gynaliadwy.

Mae’n hawdd cymryd rhan. Dilynwch y camau syml ar wwf.org.uk/dymuniadcymru – gallwch rannu’ch dymuniadau ar Twitter, Facebook ac Instagram neu eu hanfon trwy e-bost atom ni. Mae’r manylion llawn ar y wefan.

Dyma fy nymuniad i! Beth fydd un ti?Dyma fy nymuniad i! Beth fydd un ti?

Byddwn ni’n lansio Dymuniad Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos yma gyda chymorth y cyflwynydd ar S4C, Mari Lovegreen, a chyflwynydd rhaglenni bywyd gwyllt y BBC, Iolo Williams. Mae’r ddau wedi rhannu eu Dymuniadau nhw.

Ond yn ogystal â rhoi her greadigol i chi yr haf hwn, mae hefyd neges bwysig y tu ôl i Ddymuniad Cymru. Mae ein gwleidyddion ar fin pasio deddf newydd a allai wneud gwahaniaeth mawr i iechyd ein planed – Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Rydyn ni eisiau i’r ddeddf hon wneud gwahaniaeth gwirioneddol i warchod ein hamgylchedd, nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y byd. Felly dyma ein cyfle i ddangos iddyn nhw sut olwg sydd ar ddyfodol disgleiriach!

Rhowch wybod i mi pa fath o ddymuniad y byddech chi’n ei wneud yn y sylwadau isod.

Dwi’n edrych ymlaen at sgwrsio â chi ar lein ac at weld eich lluniau dymuniadau hefyd!

Related posts


Comments